Takács Menyhért

 (1861- 1933)

bölcseleti doktor, premontrei jászói prépost, szül. 1861. szept. 3. Sátoralja-Ujhelyen (Zemplénm.); középiskoláit elvégezvén, 1879. okt. 5. a jászóvári premontrei rendbe lépett; négy évig a rend theologiai és paedagogiai intézetének növendéke volt. 1884. nov. 2. felszenteltetett és tanár volt 1884–85. a rozsnyói főgymnasiumban, azután 1886. a kolozsvári egyetemen a classica-philologia- és philosophiából tanári oklevelet nyert, 1891. pedig ugyanott bölcseleti doktor lett. 1887-től egy évig paedagogia tanára volt a jászóvári főiskolában, 1888-tól pedig a latin és görög irodalom tanára a kassai főgymnasiumban. mellett 1897-től a kassai kir. jogakadémián mint a bölcselet magántanára működött. 1898. a kassai főgymnasium igazgatójává nevezték ki. 1900. ápr. 15. királyi kinevezéssel préposti koadjutor lett a nagybeteg Benedek Ferencz prépost mellett, kinek halála (1900. július 2.) után augusztus 12. rendje prépost-apátjává és magyarországi generális helynökké választotta. A főrendiháznak 1901. márcz. 22. óta tagja. Részt vett a magyar tanárok olaszországi tanulmányútjában; nyilvános felolvasásokat tartott és hirlapi czikkeket írt. Figyelemre méltó tevékenységet fejt ki Abauj-Torna vármegye törvényhatósági bizottságában és lelkes pártfogója a kulturális és humanitárius intézményeknek. Az ő elnöklésével alakult meg újra az Abauj-Torna vármegyei és Kassa városi Közművelődési Egyesület, mely áldásosan működik a magyarosítás és népművelés terén. Ő alapította meg 1902-ben a premontrei rendnek budapesti Norbertinum hittudományi és tanárképző intézetét. Kassán a rend ősi főgymnasiumának 1904. új palotát építtetett. Az ő kezdeményezésére és vezetése alatt épült föl államsegélylyel 1906-ban a rozsnyói kath. főgymnasium. Bőkezűen gondoskodott a rendi társházak újabb felszereléséről s a lelkészlakokat javarészt újra építtette, a templomokat jó karba hozta. Új népiskolákat és tanítói házakat emelt és a tanítói állásokat is gyarapította. Szervezte a József kir. herczegről nevezett Sanatorium-egyesület kassai bizottságát és ezen egyesületnek vidéki elnöke. Az Orsz. M. Szövetségnek megalakulása óta társelnöke. Az ő kezdeményezésére alakult meg a kassai kath. kör. Tevékeny részt vett az 1903. Kassán rendezett Rákóczi ereklye kiállítás előmunkálataiban, mint a kiállítási nagybizottság díszelnöke. A M. Paedagogiai Társaság tiszteleti tagjának választotta meg. A kassai egyetem visszaállítását czélzó mozgalomnak ő a feje és éltető szelleme.

Forrás: Arcanum, Kézikönyvtár. Szinnyei József Magyar írók élete és munkái, Takács Menyhért