Emlékház, Könyvtár, Vendégház

Klebelsberg Vendégház

A fatornácos svájci lakból és a hozzá kapcsolódó egykori melléképületekből alakult ki a 31 szobás, mintegy 60 fő elszállásolására alkalmas Klebelsberg Vendégház, amely három szárnyra – Sport, Tanári és Akadémikus – tagolódik, utalva Klebelsberg főbb tevékenységi területeire. A szobák Klebelsberg tudománypolitikáját támogató tudósok, művészek és egykori külföldi ösztöndíjasok nevét őrzik. A vendégház előcsarnokában hatalmas poszter mutatja be az elcsatolt területekről a csonka országba átköltöző és ott újraalapított egyetemeket, főiskolákat és kulturális létesítményeket, melyeknek életben maradása Klebelsberg vallás- és közoktatásügyi miniszter erőfeszítéseinek köszönhető, felidézve a kultuszminisztersége kezdetén, 1922-ben mondott szavait is: „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”

Tanári szárny „T”

Az utcafronti épületben kialakított Tanári szárny az iskolaépítő Klebelsbergre emlékeztet. Ide az 1926 és 1930 közötti népiskolaépítési programot bemutató fotók kerültek: néhány tanyasi, kistelepülésen épült népiskola egykori és mai fotója, vagy az 1920-as években épült budapesti és vidéki középiskolák fotói. E szárny szobái a programban a minisztert támogató politikusok, szakemberek és tudósok nevét viselik, így Bud János pénzügyminiszterét, Kornis Gyula kultuszállamtitkárét, vagy Takács Menyhért, a Gödöllői Premontrei Gimnázium igazgatójáét.

Akadémikus szárny „A”

A svájci lak néven ismert épület – az Akadémikus szárny – szobáinak illusztrációi Klebelsberg tudományokat támogató politikájának, mások mellett a közgyűjtemények és a Magyar Tudományos Akadémia érdekében kifejtett tevékenységének, az általa létrehozott Collegium Hungaricum hálózatnak és az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetem létrehozásának állítanak emléket. A szobák Klebelsberg tudománypolitikájának támogatóiról – tudósokról, művészekről, egykori külföldi ösztöndíjasokról – kapták a nevüket.

Sport szárny „S”

A Sport szárny fiatalos arculata a sportért, az olimpiáért tett erőfeszítésekre utal. E szárny szobái a két világháború közötti magyar olimpikonok nevét viselik, de megjelennek bennük korabeli fotókon az 1920–1930-as évek Klebelsberghez köthető sportberuházásai – így a Sportuszoda vagy az akkori Európa legnagyobb műjégpályája – és magyar sportsikerei. Magyarország rendkívül eredményesen szerepelt a két világháború közötti olimpiai játékokon. Sportolói 1924-ben két, 1928-ban négy (illetve egy „művészeti”), 1932-ben hat, 1936-ban pedig – ugyan már Klebelsberg halála után, de nem függetlenül az ő korábbi intézkedéseitől – tíz aranyérmet szereztek, amellyel az éremtáblázaton a harmadik helyre kerültek.

Klebelsberg Emlékház

A Klebelsberg házaspár által lakott főépületben kialakított Emlékház központi szalonjából nyílik az eredeti állapotban helyreállított könyvtárszoba, míg emeletén két kétágyas vendégszoba kapott helyet. A földszinten konferenciák, művészeti kiállítások, filmvetítések, irodalmi és művészeti előadások lebonyolítására tervezett, mobil paravánokkal kiállítási térré alakítható és hetven főt befogadó, korszerű technikával felszerelt multifunkcionális tér alakult ki. Az Emlékház feladata Klebelsberg Kuno munkásságának és a két világháború közötti évtizedeknek a bemutatását szolgáló programok szervezése, amit egy együttműködési megállapodás keretében a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány végez, az Emberi Erőforrások Miniszterének megbízásából.

Az újjáéledő Klebelsberg Könyvtár

A V4 Építészeti Alapítvány fontos célkitűzése Klebelsberg Kuno könyvtárának újraépítése. A könyvtár terét eredeti állapotának megfelelően sikerült rekonstruálni. Az épületegyüttes 2017. évi megnyitását követően szinte azonnal megkezdődött az akkor még üres polcok megtöltése. E munka eredményeként kerülhetett sor 2022. március 26-án a könyvtár ünnepélyes megnyitójára.
Az állomány gyarapítása részben a Klebelsberg egykori könyveiről az MTA-ban és az OSZK-ban őrzött töredékes listák, részben Klebelsberg könyvtáráról, kedvenc olvasmányairól szóló korabeli tudósítások, továbbá özvegyének memoárja alapján folyik. Az újonnan létrehozandó könyvár gyűjtési köre Ujváry Gábor történész iránymutatása alapján az alábbi szempontok szerint történik:

• Magyar és idegen nyelvű anyagok, kiadványok, dokumentumok, amelyek Klebelsberg könyvtárában is ott lehettek, és amelyeket Klebelsberg maga is forgathatott volna.
• Klebelsberg személyére és munkásságára vonatkozó szakirodalom.
• A magyar kultúrpolitikának a kiegyezéstől a rendszerváltásig terjedő történetére vonatkozó legfontosabb szakirodalom.
• Klebelsberg könyvtáráról fennmaradt és jelenleg az MTA-ban őrzött jegyzékben, illetve az 1953-ban az OSZK állományába bekerült könyvek listáján szereplő művek.

A kötetek felkutatása, a könyvvásárlások és a felajánlások, az ajándékozások útján érkezett anyagok befogadása, válogatása, listázása ezen irányelvek mentén zajlik. A végső cél egy olyan Klebelsberg Archívum megteremtése, amely képes Klebelsbergről és koráról átfogó és kutatható forrásanyagot biztosítani, illetve azoknak az elérését – legyenek bárhol – elősegíteni az e témákban már anyagokkal rendelkező intézmények, könyvtárak és egyéb intézmények közötti hálózat kiépítésével, egymás anyagainak kölcsönös elektronikus elérésével, elősegítve a Klebelsberg és kora iránt érdeklődő kutatók munkáját.

ÉLET A MEGÚJULT KASTÉLYBAN 2017–2022

A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány (V4 Építészeti Alapítvány) az emlékház szakmai működtetésében kiemelt feladatának tekintette Klebelsberg Kuno személyes emlékezetének a gondozását, illetve a két világháború közötti negyedszázad bel- és külpolitikai, társadalmi, művészeti eseményeinek és meghatározó személyiségeinek a bemutatását. Ezen irányelvek mentén szervezte az Emlékház programjait, melyek közül kiemelkednek a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral közösen rendezett történelmi előadások és konferenciák. Az intézet történész munkatársai a legújabb kutatások és források ismeretében mutatták be és – pontosítva eddigi ismereteinket – értékelik újra a két világháború közötti időszakot. De ugyanez a megközelítés jellemezte az ismert szakemberek (Magyar Nemzeti Galéria, az MMA Művészeti Kutató Intézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársai) irodalmi, képzőművészeti, zenei előadásait, illetve a kiállításokat is; azaz azt a csaknem 150 emlékházi eseményt, amely 2017 és 2022 között az alapítvány szervezésében megvalósult. Az előadásokról készült filmfelvételek az Emlékház eddigi programjait összefoglaló kiadványokkal együtt az emlékház honlapján is megtalálhatók.

Klebelsberg Archívum: Könyvtár és Kutatóközpont

A cél egy olyan Klebelsberg Archívum megteremtése, amely képes Klebelsbergről és koráról átfogó és kutatható forrásanyagot biztosítani, illetve azoknak az elérését – legyenek bárhol – elősegíteni. Ennek első fázisát a könyvtár létrehozása, második fázisát – részben erre építve, de további fejlesztéseket is bevonva – egy kutatóközpont kialakítása jelenti.
A kutatóközpont működésében alapvető feladat Klebelsberg relikviáinak és ikonográfiájának a listázása, illetve a miniszter fő tevékenységeihez kapcsolódó anyagok (dokumentumok, fotók, illusztrációk stb.) összegyűjtése a digitális közgyűjteményi adatbázisokból. Ehhez nem csak egy erre alkalmas informatikai háttér kialakítása szükséges, hanem a Klebelsberg munkásságát a korábbiakban már kutató, dokumentumokkal rendelkező intézményekkel történő együttműködések megteremtése is. A Klebelsberg Kutatóközpont lehetőséget kíván biztosítani a magyar történelem és kultúrpolitika két világháború közötti történetének – kiemelten Klebelsberg életművének – a teljeskörű kutatására a hazai és határon túli kutatók számára, valamint ezekre alapozva előadások, kisebb konferenciák és találkozók szervezésére – egy aktív és a szakmai közéletben is jegyzet intézményi szereplőként.